I Like Media hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. I Like Media houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

I Like Media
Weegse 48
9940 Sleidinge
eb.aidemekili@ofni

1. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten en deelnemers aan onze opleidingen en coachingsessies.

Ze is van toepassing op alle freelancers, medewerkers van organisaties en personen die belangstelling tonen voor onze activiteiten, diensten of producten, en ze is tevens opgemaakt voor al onze klanten, prospecten en leveranciers.

2. Waarvoor verwerken wij elke persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door I Like Media verwerkt voor volgende doeleinden, op basis van bijhorende rechtsgronden:

Dienstverlening (opleiding, coaching, lezing,…) aan organisaties (uitvoering overeenkomst)

Registratie persoonsgegevens noodzakelijk voor deelname aan de opleidingen in open aanbod van I Like Media (uitvoering overeenkomst)

Nieuwsbrieven versturen met tips, weetjes en aanbod over digitale communicatie (enkel aan abonnees en enkel via dubbele opt in)

Occasionele e-mails (mailings) met een aanbod voor opleidingen van I Like Media en partners (gericht aan bestaande klanten voor gelijkaardige producten of na expliciete toestemming)
Verwerking van persoonsgegevens voor statistische doeleinden met inbegrip voor marketingdoeleinden (via Google Analytics en Matomo)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken :

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam en voornaam
Contactgegevens van medewerkers van organisaties (adres van de organisatie, professioneel e-mailadres en telefoonnummer)
Financiële bijzonderheden (o.a. btw-nummer, rekeningnummer, betalingen, …)
Aanwezigheid
Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies, online avatars en gebruikersnamen,…) of die we verkrijgen nadat we tijdens opleidingen expliciet toestemming gevraagd hebben om beelden te maken van jou.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via andere organisaties, met uitzondering van de informatie ontvangen van de partners waar we mee samenwerken of waar we gezamenlijk opleidingen mee ontwikkelen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3. Al dan niet verstrekken van gegevens door jou zelf

De gegevens in punt 2 hebben we nodig om je te informeren of om je te laten deelnemen aan onze activiteiten en acties, met uitzondering van beeldmateriaal en contactgegevens voor direct marketing. Als je ons hiervoor geen expliciete toestemming geeft, maken en publiceren we geen gerichte foto’s van jou en zenden we je geen ongevraagde commerciële mails, tenzij die vallen onder de wet op de klantrelatie, die toelaat om bestaande klanten te informeren over gelijkaardige producten.

Als een cookie (een) persoonsgegeven(s) bevat, zoals je IP-adres, dan kun je jouw rechten uitoefenen. Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen doorgeven, maar enkel als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

Het opslaan en verwerken van gegevens in Teamleader, Slack en Google Drive
Het verzorgen van de internetomgeving via Combell
Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers);
Het verzorgen van de (financiële) administratie via Teamleader
Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen via Mailchimp.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

5. Verstrekking aan derden – ontvangers

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij delen persoonsgegevens enkel met jouw toestemming met de volgende externe partijen.

Partners waarmee we in samenwerking activiteiten en acties organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. praktijkdagen)

De communicatietrainers verbonden aan I Like Media en eventuele andere freelancers waar we mee samenwerken om een opleiding te begeleiden

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en te garanderen dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en enkel gebruikt worden in het kader van de opleidingen die deze freelancers begeleiden.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen we jouw persoonsgegevens door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

6. Bewaartermijn

I Like Media bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We houden rekening met de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

I Like Media verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking) tenzij dit wettelijk langer noodzakelijk blijkt.

I Like Media zorgt jaarlijks voor een update van de persoonsgegevens in haar bestanden en verwijdert de persoonsgegevens wanneer ons de persoon in kwestie of zijn organisatie ons meedeelt dat de persoon niet meer actief is in de organisatie.

7. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)

Deze maatregelen hebben we genomen:

Alle personen die namens I Like Media van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid voor al onze accounts via LastPass
Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig
Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

8. Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben, als deze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: als je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Je kan ook bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor jouw vraag. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
eb.noissimmocycavirp@noissimmoc

10. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

I Like Media kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde 14 oktober 2019.